НУ "Отец Паисий"
Начално училище в село Динк, обл. Пловдив

Документи

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Декларация по чл. 15, ал. 2 от Наредба № 10 / 01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование

Декларация за съхранение и обработване на личните данни

Декларация ЦДО

Заявление за отсъствия до 3 дни

Заявление за отсъствия до 7 д

Маршрутна карта на ученика