НУ "Отец Паисий"
Начално училище в село Динк, обл. Пловдив
Основно меню

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА'' 2022-2023г.

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Проект на МОН - " Твоят час"   

Анкетна карта, Заявление и декларация, Индивидуална образователна карта

Проект на Община "Марица" - " Заедно ръка за ръка - творим красота " 

Проект на МОН - " Нов шанс за успех" - Ограмотяване на възрастни

Проект Образование за утрешния ден Програма за група: Допълнителни занимания по ключови дигитални умения с ръководител

Георги Манавски -htthttps://oud.mon.bg/exercise_groups/programme/3154ps://oud.mon.bg/exercise_groups/programme/3154

 Проектни дейности 14.12.2020г.-18.12.2020г.

История
Училищен екип
Прием
Учебен календар